تأثیر مثبت ورزش در زمان ناشتابودن بر سوزاندن چربی

تأثیر مثبت ورزش در زمان ناشتابودن بر سوزاندن چربی

افرادی که با معده‌ی خالی ورزش می‌کنند، درمقایسه‌با کسانی که قبل از ورزش وعده‌ی غذایی مصرف می‌کنند، چربی بیشتری می‌سوزانند.