برخی از حیوانات می‌توانند در بارداری خود وقفه ایجاد کنند

برخی از حیوانات می‌توانند در بارداری خود وقفه ایجاد کنند

به‌منظور تولد فرزند در شرایط مناسب یا داشتن رویانی به‌عنوان پشتیبان، برخی از پستانداران می‌توانند رشد رویان را بدون اثرات جانبی به‌طور موقت متوقف کنند.