اگر انسان‌تباران دیگر منقرض نشده بودند، هنوز خود را انسان می‌دانستیم؟

اگر انسان‌تباران دیگر منقرض نشده بودند، هنوز خود را انسان می‌دانستیم؟

تصور خیلی از ما انسان‌ها چنین است که به عنوان بشر در جهان منحصر‌به‌فرد هستیم. ولی آیا واقعا این طور است و معیار انسان بودن و منحصر‌به‌فرد بودن ما چیست؟