اوبر برای افزایش امنیت، صدای داخل خودروهای خود را ضبط می‌کند

اوبر برای افزایش امنیت، صدای داخل خودروهای خود را ضبط می‌کند

اوبر به‌زودی صدای داخل خودروها را برای امنیت راننده و مسافر ضبط می‌کند. البته صدای ضبط‌شده توسط راننده و مسافر، قابل دسترسی نخواهد بود.