اظهارنظر رئیس اجرایی بانک گلدمن ساکس درباره اپل کارت

اظهارنظر رئیس اجرایی بانک گلدمن ساکس درباره اپل کارت

با گذشت دو ماه بعد از عرضه‌ی عمومی اپل‌کارت، رئیس اجرایی بانک گلدمن ساکس از خوش‌بینی خود درباره‌ی آینده‌ی این محصول می‌گوید.