اتمام موجودی گلکسی فولد سامسونگ در پنج دقیقه

اتمام موجودی گلکسی فولد سامسونگ در پنج دقیقه

تمامی موجودی گلکسی فولد سامسونگ در زمانی کمتر از پنج دقیقه در چین فروخته شد.