آیا ممکن است سن ستاره‌ای بیشتر از سن جهان باشد؟

آیا ممکن است سن ستاره‌ای بیشتر از سن جهان باشد؟

اگر سن جهان ۱۳/۸ میلیارد سال است، چگونه ممکن است سن ستاره‌ای بیش از ۱۴ میلیارد سال باشد؟