آیا ممکن است دانش ریاضی جدید ما کاملا غلط باشد؟

آیا ممکن است دانش ریاضی جدید ما کاملا غلط باشد؟

پیچیدگی ریاضیات نوین به‌‌اندازه‌‌ای بالا رفته که اعتبارسنجی گزاره‌‌ها از توان محاسباتی هر بشری خارج است، آیا ماشین‌‌های اثبات خودکار می‌‌توانند به‌‌کمک ریاضی‌‌دانان بشتابند؟