آیا علم می تواند اعتیاد خود به پلاستیک را ترک کند؟

آیا علم می تواند اعتیاد خود به پلاستیک را ترک کند؟

آزمایشگاه‌های جهان هر ساله میلیون‌ها تن ضایعات پلاستیکی تولید می‌کنند ولی این آلودگی‌ها چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند.