آیا سایر گونه‌های انسان قربانی ششمین انقراض دسته‌جمعی شدند؟

آیا سایر گونه‌های انسان قربانی ششمین انقراض دسته‌جمعی شدند؟

اینکه چرا ما از بین گونه‌های مختلف انسان مدرن، تنها گونه‌‌ی باقی‌مانده روی زمین هستیم، معمایی است که هنوز پاسخی برای آن نداریم.