مطالعه ابرانسان‌ها: شش انگشتی‌ها

مطالعه ابرانسان‌ها: شش انگشتی‌ها

مغز انسان محدود به ساختار طبیعی بدن نیست و می‌تواند درجهت استفاده از ساختارهای غیرطبیعی موجود در بدن مانند انگشتان اضافی تغییر کند.